O NEKIM TRANSMISIONIM PROBLEMIMA U DISJUNKTNIM OBLASTIMA

eLibrary

 
 

O NEKIM TRANSMISIONIM PROBLEMIMA U DISJUNKTNIM OBLASTIMA

Show full item record

Title: O NEKIM TRANSMISIONIM PROBLEMIMA U DISJUNKTNIM OBLASTIMA
Author: Milovanović, Zorica
Abstract: U primenama, naro cito u in zenjerstvu, cesto se sre cu kompozitne ili slojevite strukture, pri cemu se osobine pojedinih slojeva mogu zna cajno razlikovati od osobina okolnog materijala. Slojevi mogu imati strukturnu, termi cku, elektromagnetsku ili opti cku ulogu itd. Matemati ckim modelovanjem prenosa energije i mase u oblastima sa slojevima dobijaju se tzv. transmisioni problemi. Na samom po cetku, u disertaciji se razmatra transmisioni spektralni problem u oblasti koja se sastoji od dva disjunktna intervala. Na svakom intervalu zadat je problem sopstvenih vrednosti, dok se interakcija izmed u njihovih re senja opisuje nelokalnim uslovima saglasnosti. Dokazana je egzistencija prebrojivog niza generalisanih re senja, pri cemu ured eni parovi sopstvenih funkcija pripadaju odgovaraju cim prostorima Soboljeva. Opisana je struktura spektra i asimptotsko pona sanje sopstvenih vrednosti. Konstruisana je diferencijska shema za njihovo re savanje. Pored transmisionog spektralnog problema, u disertaciji se razmatraju klase nestandardnih elipti ckih i paraboli ckih transmisionih problema u disjunktnim oblastima. Kao modelni primer uzeta je oblast koja se sastoji iz dva nesusedna pravougaonika. U svakoj podoblasti zadat je grani cni problem elipti ckog tipa, odnosno po cetnograni cni problem paraboli ckog tipa. Interakcija izmed u re senja opisuje se pomo cu nelokalnih uslova saglasnosti na granicama posmatranih podoblasti. Razmotreno je vi se primera zi ckih i in zenjerskih zadataka koji se svode na transmisione probleme sli cnog tipa. Za modelne probleme dokazana je egzistencija i jedinstvenost re senja u odgovaraju cim prostorima Soboljeva. Takod e su konstruisane diferencijske sheme za njihovo re
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3999
Date: 2015

Files in this item

Files Size Format View
phdZoricaMilovanovic.pdf 8.476Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record