DIGITALNA FORENZIKA U FUNKCIJI ZAŠTITE INFORMACIONOG SISTEMA BAZIRANOG NA LINUX I WINDOWS PLATFORMAMA

eLibrary

 
 

DIGITALNA FORENZIKA U FUNKCIJI ZAŠTITE INFORMACIONOG SISTEMA BAZIRANOG NA LINUX I WINDOWS PLATFORMAMA

Show full item record

Title: DIGITALNA FORENZIKA U FUNKCIJI ZAŠTITE INFORMACIONOG SISTEMA BAZIRANOG NA LINUX I WINDOWS PLATFORMAMA
Author: Korać, Vanja
Abstract: Digitalna forenzika je multidisciplinarna nauka koja podrazumeva spoj razlicitih nauĉnih disciplina (raĉunarske nauke, pravo, kriminologija) sa brojnim izazovima u uslovima masovnog generisanja digitalnih podataka (Big Data), virtuelizacije klijentske i serverske strane (Cloud Computng), neusaglašenosti standardizacionih tela i opšteg nedostatka brojnih standarda i eksperata u svim disciplinama. Kako se digitalna forenzika odnosi na sve digitalne uraĊaje, uţa nauĉna oblast uklјuĉuje brojne aplikacije digitalne forenzike, kao što su raĉunarska forenzika, forenzika mobilnih ureĊaja, forenzika na sistemima savremenih automobila, senzorskih mreţa itd. U ovom radu je analizirana i primenjena uţa nauĉna oblast raĉunarske forenzike. Opisana je digitalna forenzika raĉunarskih sistema baziranih na Windows i Linux platformi, sa fokusom na odreĊena mesta u implementiranom sistemu proaktivne digitalne forenzike koja mogu ukazati na forenziĉki relevantne dogaĊaje kritiĉne za bezbednost sistema. Opisane su brojne metodologije, tehnologije i tehnike istrage visokotehnološkog kriminala. Proces prikuplјanja podataka i digitalne forenziĉke analize „uţivo―, detalјno je razmatran. Izvršena je kratka revizija karakteristika i tipiĉno zahtevanih funkcionalnosti softverskih forenziĉkih alata, za inicijalni odgovor i oporavak podataka i particija magnetnih diskova. Opisani su i najvaţniji digitalni forenziĉki kompleti alata i njihove osnovne funkcionalnosti. U radu se istiĉu i najznaĉajniji elementi kojima treba posvetiti posebnu paţnju prilikom digitalne forenziĉke analize u virtuelnom okruţenju. TakoĊe su objašnjeni i najvaţniji segmenti samog virtuelnog okruţenja i naĉin na koji oni mogu biti znaĉajni alati, za postupak digitalne forenziĉke analize. U poslednjem delu ovog rada, fokus je usmeren na ranjivosti Windows i Linux platformi sa prikazanim naĉinima zlonamernog proboja sistema. Opisane su opšte ranjivosti i specifiĉne ranjivosti koje se odnose samo na Windows, odnosno samo na Linux platforme. TakoĊe, navedeni su i najĉešći naĉini zlonamernog iskorišćavanja sistema. Ranjivosti raĉunarskih sistema i mreţa mogu se odnositi na programe, hardver, konfiguraciju i lјude. Isklјuĉujući lјude kao najznaĉajniji i istovremeno najkritiĉniji faktor u zaštiti informacija, programske ranjivosti se tipiĉno koriste za online direktne napade, ili napade malicioznim programima. Otkrivanje i otklanjanje ranjivosti sistemskih programa je jedan od glavnih cilјeva digitalne forenzike. Pored skuplјanja forenziĉki relevantnih digitalnih podataka i izgradnje ĉvrstih digitalnih dokaza o kompjuterskom incidentu ili kriminalu za potrebe pravosudnog sistema, cilј digitalne forenziĉke analize je da se iskorišćene ranjivosti trajno otklone i da se incident/protivpravna aktivnost takve vrste više nikada ne ponovi. U tom smislu je doprinos ovog rada veoma znaĉajan. Praktiĉan primer ispitivanja ranjivosti servisa na Windows i Linux platformama obuhvatio je 80 operativnih sistema. Od tog broja, 51 se odnosi na Windows operativne sisteme, a 29 na Linux operativne sisteme. Dobijeni rezultati su rezultat dvogodišnjeg istraţivanja, jer je ispitivanje sistema vršeno u 2011. i 2013. godini. Kroz skeniranje i prikaz ranjivosti difoltno instaliranih Windows i Linux sistema preventivno se otkrivaju ranjivosti koje potencijalno mogu biti iskorišćene od strane bezbednosnih pretnji (maliciozni programi ili zlonamerni napadaĉi) i time ugroziti raĉunarske sisteme i informacije. Proaktivnim otklanjanjem ovih ranjivosti realizuje se preventivna zaštita. Uspostavlјanjem sistema proaktivne forenzike, obezbeĊuje se logovanje forenziĉki relevantnih dogaĊaja, tj. tragova pokušaja napada u realnom vremenu, ĉime se bitno olakšava forenziĉka istraga u sluĉaju incidenta ili protivpravne aktivnosti.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3869
Date: 2014

Files in this item

Files Size Format View
doktorat_Vanja_Korac.pdf 9.093Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record